Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.)

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452)

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku.

Po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie - kurator oświaty udostępnia z bazy wypoczynku informacje o wypoczynku do jednostki powiatowej służby sanepidu i powiatowej (miejskiej) jednostki straży pożarnej na terenie, których będzie zlokalizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza m.in.:

  • OPINIĘ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren na którym organizowany jest wypoczynek wymagań ochrony przeciwpożarowej,

  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry i zaświadczenia o ich niekaralności

https://wypoczynek.men.gov.pl/